Aqua Service : บริษัท อควา เซอร์วิส จำกัด 

            ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2562 ด้วยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อมุ่งมั่งให้ประชาชนได้เข้าถึงแร่ธรรมชาติ 100% ซึ่งเป็นทรัพยากรภายในประเทศไทย โดยลดการนำเข้าแร่จากต่างประเทศ และเล็งเห็นประโยชน์ของแร่ เพื่อนำมาใช้ในขั้นตอนการผลิตน้ำประปา กรองน้ำให้ใส สะอาด ปราศจากกลิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อุปโภค บริโภคน้ำ ตั้งแต่ ระดับครัวเรือน องค์กร หน่วยงานเอกชนและราชการ โรงงาน และภาค อุตสาหกรรม ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของบุคลากร ทำให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

ปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินงานทั้งจำหน่ายและให้บริการ ดังต่อไปนี้

๐  แร่ธรรมชาติ
๐  เครื่องกรองน้ำ ในครัวเรือน
๐  เครื่องกรองน้ำ ถังกรองขนาดต่างๆ ขนาดเล็ก กลาง  ใหญ่ สำหรับทุกองค์กร
๐  ระบบปั๊มน้ำ
๐  แท็งค์เก็บน้ำ
๐  ออกแบบ ผลิต ติดตั้งงาน ดูแลรักษาระบบน้ำทั่วไป

 
icon-03.png
aquaservice
icon-02.png
Aqua service Co., Ltd.
icon-04.png
064 449 7163, 081 9955 5083
0